U2T National Hackathon 2021

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Hackathon
time-iconends 3 years ago
Detail
Award
Additional Information
Winners
share-iconShare

การแข่งขันระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการ ในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทก์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริงในชุมชน และผ่านกิจกรรม Hackathon ภายใต้โจทก์ “แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่

1.เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2. การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน

3. เศรษฐกิจหมุนเวียน

4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โดยได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกสุดยอด 40 ทีม นำแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงและ เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เป้าหมายการจัดโครงการ

ประการแรก

สำหรับโครงการส่งนักศึกษาลงสู่ตำบลมีมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่เคยมีโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ โดยคณะอาจารย์จะต้องลงพื้นที่ไปกับ บัณฑิตและนักศึกษาเพื่อให้ความรู้และการต่อยอดความรู้ในอนาคตด้วย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน พูดง่ายๆคือเราจะไม่สอนให้ประชาชนสามารถจับปลาได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสอนให้เลี้ยงปลาชั้นดี และหาแหล่งขายปลาให้ด้วย และหากโครงการนี้สามารถประสบความสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี ทาง อว.ก็มีแผนที่จะนำโครงการดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่ในตำบลต่างๆเพิ่มอีก 4,900 แห่ง เพื่อให่ครบทั้ง 7,900แห่งทั่วประเทศ

ประการที่ 2

สำหรับโครงการดังกล่าวจะให้บัณฑิต นักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปฏิบัติงานลงพื้นที่โดยจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อทำ Big Data ของประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดการกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ให้ถูกต้อง โดยจุดนี้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม หรือแพลตฟอร์มต่างๆ

ประการที่ 3

หลังจากจบโครงการในระยะเวลา 1 ปีแล้ว บัณฑิตและนักศึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะเพิ่มเติมเพื่อพร้อมรองรับต่อตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการเงินการลงทุน ทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงฝึกฝนการเข้าสังคมด้วยเช่นกัน