Accelerate Impact with PRUKSA

Pruksa Holding (PSH)

Accelerator
time-iconends a year ago
Detail
Award
Additional Information
Winners
share-iconShare

เราเชื่อว่า...ธุรกิจที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และ สิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

แนวคิดการสร้างความยั่งยืน ด้วยธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยการนำโมเดล “ธุรกิจ” เข้ามาใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรหรือแนวทางการดำเนินงานของตัวเองให้เป็น ‘กิจการ’ ที่สามารถสร้างรายได้และกำไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคพร้อมกับความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาสังคม

จึงเป็นที่มาของโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และต้องการความช่วยเหลือในการขยายกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร สร้างผลประโยชน์ทางด้านสังคม (Social Profit) ให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

โจทย์ท้าทายจากทางโครงการฯ

ธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ต้องมีพันธกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ตามมติขององค์การสหประชาชาติ

  • การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ (การสร้างและเสริมทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน) หัวข้อนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเทียบเท่ากัน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะที่ไม่ตรงกับงาน การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และการเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) รวมทั้งการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อลดช่องว่างของรายได้ ให้กับประชาชนทุกคน

  • การสร้างสังคมและที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน (วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสังคมผู้สูงวัย) หัวข้อนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่ครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น และยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุ และยังต้องการสร้างนวัตกรรมเชิงรุกด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตได้ (Renewed Purpose in Life)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  • จดทะเบียนเป็นบริษัทในไทย มีรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานจริง มียอดขาย และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

  • มีโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการแก้ปัญหาสังคม

  • มีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกระทบ และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น

  • มีกรอบในการวัดผล และมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจ สถานะการเงิน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดผลกระทบ เป็นต้น

  • มีความเป็นผู้นำสูง มีประสบการณ์ในทีม พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบ

ปฏิทินโครงการ

25 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

06 ตุลาคม 2565 กิจกรรม Open House

27 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 12 ทีมที่ได้เข้ารอบสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมล

07 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 5 ทีมที่ได้รับเลือกเข้าโครงการผ่านทางอีเมล

พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม Bootcamp

มกราคม - มีนาคม 2566 ช่วงพัฒนาธุรกิจกับทางโครงการ Accelerate Impact with Pruksa

เมษายน 2566 กิจกรรม Demo Day

ดูรายละเอียดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ได้ที่ www.PRUKSAimpact.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม E-mail : [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 098-260-4935 ในเวลา 09:00 – 18:00 น.